Chcete být finančním géniem a vydělávat?

Chcete-li být finančním géniem a navíc vydělávat tím, co Vás baví, tak potřebujete udělat několik kroků, které Vám zajistí zisk.

Předtím, nežž  budete moci využžít 100% metodu, tak se zamyslete. 

Zcela určitě se shodneme na tom, žže být finančním géniem se člověk nemůžže naučit od těch, kteří jsou teoretici.

To je důvod, proč jsem se rozhodl učit od těch nejlepšších na světě. Zdánlivý paradox, žže ti nejlepšší nejsou nejčastěji ti vystudovaní, je snadno pochopitelný. Kdyby ve šškolách zaměřených na ekonomii učili větššinou praktici, nikoli teoretici, tak by stačilo navšštěvovat takovou šškolu.

Jako kouče a psychoterapeuta mne vššak udivuje drzost lidí, kteří vyžžadují od druhých, aby zvládli přijímací zkoušky z předmětů zaměřených na teorii, aby ti přijatí nadále studovali teorii a pak je jim předáním papíru sugerováno, žže jsou vystudovaní.

Vystudovaní budou pouze tehdy, pokud se budou učit od praktiků, a tedy od lidí, kteří nejen podnikají, ale podnikají velice úsp칚ně.

Vazbu "velice úsp칚ně" vššak jako psychoterapeut musím uvést na pravou míru.

Velice úsp칚né podnikání je takové, kdy s minimem času a prostředků dosáhnete maximum.

Ukažžte mi prosím, vššechny ty praktiky, kteří učí na šškolách zaměřených na podnikání a v tomto podnikání vynikají.

Prosím, spočítejte je, a pak si ověřte, zda pokud úsp욹ně podnikají, tak zda to dokᾞí za uvedených podmínek.

Taky rozhodně požžaduji, aby ti, kteří si osobují právo učit druhé podnikat, podnikali tak, aby to bylo v zájmu vššech zúčastněných. A opravdu trvám na slově vššech.

Musí být spokojení vššichni. Ne tedy jen spokojený podnikatel. Ne tedy jen spokojení klienti. Ne tedy jen spokojení zaměstnanci. Prostě vššichni.

Není možžné budovat dlouhodobě úsp칚ný byznys tak, žže bude spokojený daný podnikatel, ale zákazníci budou nespokojení.

Rovn쾞 ani kupodivu častá varianta, kdy jsou spokojení klienti, ale podnikatel a jeho firma strádá, není tím, co má hodnotu.

Hroutící se podnikatel sloužžící za cenu osobní oběti klientům, není to správné. Kdyžž se vyčerpá, kdyžž zkrachuje, kdyžž vydělá málo, tak nemůžže podporovat dřívějšší klienty. Představte si výrobce aut, který zkrachuje a dále nemůžže dodávat náhradní díly. Představte si člověka, který pracuje od nevidím do nevidím a sotva si vydělá na to, aby zůstal nad vodou. 

To je vššak přílišš časté. Zrovna v nedávném televizním pořadu Na ostří nožže, Zdeněk Polreich ššokoval majitele restaurace, kdyžž je nechal spočítat, kolik vydělali za měsíc. Odpověď byla naprostým ššokem nejen pro majitele, ale i pro kuchaře a dalšší personál. Zjistili, žže jejich platy jsou vyšššší nežž zisk, který produkují.

Je jedno, co si budete myslet o Z. Polreichovi a o jeho nevypípaných slovech, které jsou b잾né v určitých povoláních, ale bez kterých by se rozhodně měli obejít ostatní podnikatelé.

Nejde vššak o slova, která on použžívá, jde o to, žže ve světě leccos o podnikání pochytil.

Pro mne je to vššak málo. Já se učím nikoli od těch, co dělají trochu lepšší byznys než větššina podnikatelů v Česku. Já se učím od světových ššpiček. Stojí mne to i tisíce a tisíce dolarů takřka kažždý měsíc, ale zisk je tomu odpovídající. 

Proto jsem začal být vyhledávaný mnoha podnikateli. Protožže jich přibývalo, tak jsem všše sepsal a pak vytvořil i celý systém Jak vydělat peníze a navíc jej obohatil softwarem pro znásobení efektivity.

A protožže se setkávám s lidmi, kteří buď jižž podnikají, anebo se chystají podnikat, tak tento systém mohu nabídnout komukoli. Komukoli, kdo chce být opravdu na jiné úrovni, nežž ti studovaní na šškolách, kterým by se ve světě větššina úsp칚ných podnikatelů buď vysmála, anebo by jim bylo líto lidí, kteří nalétli teoretikům s tituly.

Mimochodem média jsou plná hrozných výsledků vzdělávacího systému, problémů s investicemi do systému maturit a chyb na nejvyšššších místech. Opravdu je na čase otevřít oči a pochopit, žže v této zemi je přílišš mnoho teoretiků, kteří svou namyššleností podpořenou tituly si dovolují sugerovat druhým, žže musíte vystudovat jejich šškoly. Tyto šškoly, které i kdyžž na první pohled jsou prakticky zdarma, tak v důsledku stojí ne jen pár let žživota, ale mnohonásobky, protožže zavedou lidí na chybnou cestu. Kdo by se pak divil, žže tak mnoho lidí se uchyluje k podnikání v řadě pochybných společnostech, kdyžž jsou tam ššance o něco většší nežž standardním podnikáním. 

Zrovna nedávno mne navšštívil jeden klient, a nabízel mi jakési zbožží z jednoho M.L.M. systému. Bylo mi líto, žže takový člověk, uznávaný odborník, klesl v důchodu tak hluboko. Nemám mu to vššak za zlé, užživit se můžže být velmi náročné, když člověk nezná nejmodernější postupy včetně těch, kdy zaměstnáním počítače získáte více, nežž zaměstnáním týmu lidí. To, žže to vyjde mnohem levněji ponechávám stranou, protožže fakt, žže se tak tak člověk osvobodí od neproduktivních postupů, je totižž mnohem důležžitější. Cena času žživota je mnohem vyšššší. Je na čase zbavit se pseudopoznání, které krade čas žživota.

Já to nechci nechat být tak jak to je a proto Vám nabízím cosi jako univerzitu podnikání.

Ta je zcela stoprocentně jak praktická, tak odpovídá nejnovějšímu vývoji a poznatkům předních světových odporníků jako jsou Dan Kennedy, Frank Kern, Brendon Burchard, Ken Evoy, Andy Jenkins ..... atd. Nebudu Vám popisovat dalšší řádky seznamem lidí, které nikdo na podnikatelských šškolách u nás nezná a které vššak zná zbytek světa. Dalšší ironie, kdy pseudo-odborníci na šškolách neznají světové ššpičky a natožž nejmodernější a nejúčinnější metody podnikání.

Patříte-li mezi ty, kteří chtějí udělat razantní změnu, začít podnikat či vyhnout se ztrátám z podnikání postaru, tak se můžžete učit od výšše zmíněných, investovat roky času a stovky tisíc. Je to opravdu skvělá šškola, překonávající studium čehokoli co je v Česku možné.

Chcete-li zkratku, a začít vydělávat užž za pár měsíců, tak máte poslední příležžitost investovat do šškoly úspěchu, kterou jsem vytvořil po letech učení od výšše jmenovaných a ověřování co nejlépe funguje s vynaložžením co nejmenšších investic. Můžžete teď vlastnit Systém Jak Vydělat Peníze. Ať užž se rozhodnete pro jakoukoli variantu, tak můžžete být finanční génius převyššující praktickými výsledky všše co je možžné se naučit na šškolách o podnikání.

Opravdu jen pár posledních příležžitostí, jen pár kusů JVP je k dispozici. Důvodem omezení je to, žže můžžeme vysoce kvalitní podporu nabídnout jen omezenému množžství lidí. Chceme totižž nabídnout profesionální pomoc, nikoli prodat a nestarat se o zákazníky. Našši zákazníci mají podporu, která je standardem jen v nejlepšších světových firmách. Nejenžže jakmile investujete do systému JVP, tak získáte unikátní bonusy, ale i podporu na fóru užživatelů JVP. Budete moci získat aktuální informace a dokonce se dozvědět, co přímo chtějí lidé z vašší oblasti podnikání.

WOW. Ano, použžívám anglické citoslovce, protožže mne nenapadá české. WOW. Budete mít k dispozici nástroje, které samy o sobě mají mnohem vyšššší cenu nežž je cena JVP.

Rychle klikněte na stránku se systémem JVP, ověřte si, žže je pro Vás, žže jej budete moci použžívat na počítači s operačním systémem Windows, a za pár měsíců budete moci dělat byznys na takové úrovni jako světové ššpičky. Ovládáte-li navíc angličtinu, pak Vᚠobchodní prostor se jmenuje svět!

Poslední kusy systému JVP

Klikněte na link a užžívejte si podnikání na jiné úrovni. Vydělávejte tím, co Vás baví a buďte spokojení díky nadššeným zákazníkům i žživotní pohodě okolo sebe.

Můžžete vydělávat, i kdyby jste třeba nevytáhli paty z domu, můžžete vydělávat třeba i z chalupy na samotě u lesa. Můžžete začít podnikat, i zvýššit zisky z jižž existujícího podnikání. Naučíme Vás podnikat a vydělávat třeba tancem, pěstováním koníčků či jakýmkoli jiným podnikáním, pokud patří mezi podnikání poctivé. Systém JVP mohou použžívat jak ti, kteří mají jen základní vzdělání a střední či odbornou šškolu, tak i právníci, lékaři i majitelé velkých firem. 

Vašše jistota je zajišštěna 100% zárukou, čtěte na:

Poslední kusy systému JVP

Hodně úspěchu Vám přeje

Libor Činka

kouč, psychoterapeut, specialista v dosahování nadstandardních výsledků.


Návrat na hlavní stránku Jak vydělat peníze

Home > financni genius

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg


Informace o akcích najdete na Blogu