logo for jak-vydelat-penize.com
leftimage-3col for jak-vydelat-penize.com

Home > obchodni podminky

Obchodní podmínky (Nákupní řád)

Červeně zvýrazněné jsou pro přehlednost obchodní podmínky pro systém JVP a další e-programy CETROS, s.r.o.

Je-li zvýrazněn jen nadpis, tak pod ním uvedený text má vztah k elektronickému zboží jako je software a systém JVP. Je-li zvýrazněn nadpis a část textu, tak klíčová je zvýrazněná část. Zvýraznění je určeno pro usnadnění, doporučujeme však přečíst si plné znění pro vyhnutí se nedorozumění > Celé Obchodní podmínky v nejaktuálnější formě najdete na:www.cetros.cz/shop.php

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Cena zboží
 4. Způsob platby
 5. Doprava zboží a cena dopravy
 6. Dodací podmínky
 7. Odstoupení od smlouvy
 8. Reklamace zboží
 9. Odpovědnost za obsah webu
10. Ochrana osobních údajů
11. Závěrečná ustanovení


Obecná ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.cetros.cz/shop.php. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je CETROS, s.r.o., se sídlem Brigádnická 18/354, 182 00 Praha 8, IČ: 264 41 144 DIČ CZ26441144 (blíže v sekci kontakt). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).


Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající e-mailem nebo telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.cetros.cz v sekci Kontakt. 

Kupující objednává vybrané zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu zboží.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup v internetovém obchodě společnosti CETROS, s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze pouze výjimečně, a to vždy pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
* zboží je nedostupné,
* změnila se výrazným způsobem cena zboží,
* při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.).

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Pokud jste již za zboží zaplatili, budou Vám po provedení storna peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu.


Cena zboží
Všechny ceny zboží na stránkách
 www.cetros.cz jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši. K ceně každé objednávky účtujeme balné ve výši 9,- Kč a poštovné ve výši dle platného ceníku České pošty s.p.


Způsob platby

* Dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce.
*
Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který bude zaslán na Váš kontaktní e-mail. - platí pro e-programy jako je i systém JVP

Doprava zboží a cena dopravy

* Česká pošta - bude Vám účtován paušální poplatek za poštovné a balné. Aktuální informaci o cenách naleznete přímo při objednávání produktů v nákupním košíku.
*
Elektronickou poštou - v případě přístupových kódů

Dodací podmínky

V případě platby dobírkou bude objednané zboží do 5 pracovních dnů odesláno na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě platby bankovním převodem prodávající do 3 pracovních dnů od připsání platby na svůj účet odešle zboží na dodací adresu kupujícího nebo kupujícímu zašle e-mailem aktivační kódy. Součástí dodávky zboží je faktura.

Zjistí-li kupující poškození obalu zboží má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat prodávajícího pro zjednání nápravy.

Pokud si zákazník nepřevezme od dopravce objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodejcem, nese kupující vzniklé náklady s přepravou tohoto zboží.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, a to písemnou formou s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu, data nákupu a čísla bankovního účtu. Vracené zboží musí být pojištěno a řádně zabaleno. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží sníženou o skutečně vynaložené náklady prodávajícího na vrácení zboží, na jehož základě bude vrácena kupní cena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů, zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny, zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Zboží zašlete jako doporučený balík. Zásilka zaslaná na dobírku bude odmítnuta. Vrací se zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se kupujícímu nehradí. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Peníze vám budou vráceny zpět složenkou nebo bankovním převodem.


Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Okamžikem převzetí zboží se kupující stává jeho vlastníkem a začíná běžet záruční lhůta na toto zboží v délce 24 měsíců. Daňový doklad (faktura) zaslaný prodávajícím se zbožím slouží jako záruční list.

Zjistí-li kupující, že zboží vykazuje vady, má právo zboží reklamovat. Kupující má nárok na odstranění odstranitelných vad a nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy v případě neodstranitelných vad.

Kupující je povinen reklamaci provést zasláním e-mailu nebo doporučeného dopisu na adresy uvedené v sekci Kontakt. Zde uveďte číslo daňového dokladu, podrobný popis zjištěných vad, jaký způsob další komunikace preferujete a jaký reklamační nárok uplatňujete.

Prodávající rozhodne o dalším postupu do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace a navrhne další postup. V případě odstoupení od smlouvy, tj. vrácení zboží a kupní ceny platí podmínky uvedené výše - viz Odstoupení od smlouvy.

Na systém JVP tedy platí výše zmíněná 60 denní záruka.


Odpovědnost za obsah webu

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné, obrazové a technické nepřesnosti či typografické chyby. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a zboží, jeho popis a cena a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách obchodu.

Na systém JVP tedy platí výše zmíněná 60 záruka.


Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:

Společnost CETROS, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při registraci uživatele interaktivního obchodu, jsou následující: uživatelské jméno/ID uživatele, křestní jméno, příjmení, společnost (firma), IČO, DIČ, e-mail, ulice, město, PSČ, telefon, fax. Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou hromadných statistických údajů o zákaznících, návštěvnosti, či obratu interaktivního obchodu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Souhlas kupujícího:

Vyplněním registračního formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti CETROS, s.r.o., se sídlem Brigádnická 18/354, 182 00 Praha 8, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. zasílání infolistů s nabídkami výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Kupující bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Postup pro odvolání souhlasu resp. odhlášení se z databáze je uveden na konci každého zaslaného infolistu.


Závěrečná ustanovení
Nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. 7. 2008. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Obchod


Home > obchodni podminky

 

(c) Libor Činka  Obchod  Zřeknutí se odpovědnosti


 

 

Doporučuje
jeden z nejúspěšnějších internetových podnikatelů
v Česku,
autor bestselleru

Ovládněte svůj mozek,
a systému
Jak Vydělat Peníze

Ovládněte svůj mozek - Libor Činka